BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT

 

Hủy hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những công việc kế toán cần làm mỗi khi viết sai hóa đơn GTGT. Chú ý: nếu các bạn kế toán lỡ viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống thì không cần phải làm đến thao tác này nhé, chúng ta chỉ cần gạch bỏ hóa đơn viết sai đó là xong. Còn nếu đã xé khỏi cuống quyển hóa đơn hay đã giao cho khách hàng mà phát hiện sai sót thì các bạn có thể sử dụng mẫu biên bản hủy hóa đơn như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, ngày … /…/2011 chúng tôi gồm có:

 

BÊN MUA:           ............................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

 

BÊN BÁN:  ............................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

 

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

 

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

 

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT    Tên hàng hoá, dịch vụ        Đơn vị tính    Số lượng        Đơn giá          Thành tiền

 

………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                            Tổng cộng      ……………...

Thuế GTGT   ……………...

Tổng số          ……………...

(Bằng chữ:…………………………………………………)

 

3. Lý do huỷ hoá đơn: ( Ví dụ : Do ghi sai tên khách hàng. )

 

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

 

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

Tải về tại đây: mẫu biên bản hủy hóa đơn

Kế toán Hà Nội –  Web: ketoancanbiet.com

        Học thực hành kế toán thuế tổng hợp thực tế

Mr Hoàng: 0986.394.596 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in