Hồ sơ đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương

 

Hồ sơ đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương:

1/ Công ty thực hiện xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương:
+ 03 bản thang bảng lương doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung;

 
+ 03 bản phụ cấp lương (nếu có )
+ 03 bản công văn xin đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (công văn xin đăng ký phải có ý kiến của BCH công đoàn)

Chú ý: Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện để thành lập BCH công đoàn thì phải có xác nhận không đủ điều kiện thành lập của LĐLĐ quận trong công văn xin đăng ký Thang bảng lương -

+ 03 bản quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương. (Tham khảo Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ LĐ-TB&XH)

2/ Nếu công ty đăng ký xây dựng lại hay thay đổi, điều chỉnh mức lương tối thiểu:
+ 03 bản TBL mới
+ 03 bản phụ cấp lương (nếu có )
+ 01 Bản TBL cũ do phòng LĐTBXH đã thông qua.
+ 03 bản công văn xin đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (công văn xin đăng ký phải có ý kiến của BCH công đoàn)

Chú ý: Nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện để thành lập BCH công đoàn thì phải có xác nhận không đủ điều kiện thành lập của LĐLĐ quận trong công văn xin đăng ký Thang bảng lương

Tham khảo: thủ tục đăng ký thang bảng lương

Kế toán Hà Nội –  Web: ketoancanbiet.com

                 Dạy thực hành kế toán thuế tổng hợp thực tế

Mr Hoàng: 0986.394.596 

CÁC MẪU CÔNG VĂN THAM KHẢO


 

CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
Công Ty : …………………………………………
Địa chỉ : …………………………………………
Ngành nghề : ……………………………………
Điện thoại : ………………………………………

Kính gửi: Sở/Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội TP/Tỉnh…….hoặc Quận/Huyện…

 

 • Căn cứ Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
 • Căn cứ Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
 • Căn cứ Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
 • Căn cứ Công văn số 638/LĐTBXH – LĐ của Sở LĐ-TB&XH ngày 23/02/2005 hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 • Căn cứ Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao Động –Thương Binh và Xã Hội sửa đổi thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương.
 • Căn cứ Công văn số 6482/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/12/2007 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu và xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng tại doanh nghiệp.
 • Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. (Áp dụng từ 01/01/2010)
 • Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. (Áp dụng từ 01/01/2010)
Công Ty TNHH ……………………..được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : …… ngày xx tháng xx năm xxxx Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố/Tỉnh…………cấp,

Địa chỉ trụ sở :
Điện thoại :
Email :


Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương được ký kết trong hợp đồng lao động và tham gia các chính sách cho người lao động. Công ty thực hiện đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương với mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là:………………………………. đồng/ tháng.

Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương được doanh nghiệp áp dụng từ ngày………………………………như sau :

 • Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
 • Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
 • Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ
 • Các khoản phụ cấp lương.


Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký là :…………… người.

Công ty có thành lập công đoàn (nếu chưa thì ghi chưa ) : …

Nay chúng tôi làm công văn này, kính gửi đến Sở/Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội TP/Tỉnh…….hoặc Quận/Huyện…đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương của Công ty chúng tôi.

Công ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trên trong việc chi trả lương, phụ cấp lương và tham gia đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Khi nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu công ty sẽ thực hiện trả theo mức lương tối thiếu nhà nước công bố.

Kính đề nghị Sở/Phòng Lao Động – Thương Binh & Xã Hội TP/Tỉnh…….hoặc Quận/Huyện…chấp thuận để công ty….................. triển khai thực hiện./.


Chủ tịch công đoàn

Người đại diện pháp luậtNơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ....

Lưu ý khi soạn thảo công văn đăng ký thang lương, bảng lương :

Phần Căn cứ Nghị Định/Thộng tư/ công văn --- > Công ty cần phải thay đổi sửa chữa, bổ sung hoặc lọc bớt khi có Nghị Định/Thộng tư/ công văn thay đổi.

Ví dụ : Công ty áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, hoặc
Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam cho phù hợp với văn bản luật qui định hiện hành, phù hợp với loại hình doanh nghiệp


 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN
V/v Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp đối với người lao độngHôm nay, ngày .... tháng ... năm 200...... Tại Văn phòng Công ty................................................ ............... , đại diện các bên gồm có:

I. Đại diện người sử dụng lao động
Ông (bà): .............................. Chức vụ: .......................

II. Đại diện người lao động:
Ông (bà): .............................. Chức vụ: .......................
Đại diện cho tập thể người lao động đang làm việc tại công ty.

Sau khi nghe Công ty ............. công bố hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:

1. Đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng.

2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.

Biên bản kết thức vào lúc ..... giờ cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý của tập thể nhân viên công ty. Biên bản này được lập thành 04 bản.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


==========


Mẫu công văn V/v: Đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn
 

Kính gửi : LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN xx – TP. HỒ CHÍ MINH

 

Đơn vị chúng tôi :
Địa chỉ hoạt động :
Điện thoại liên lạc :
Thư điện tử (Email) :
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :
Cấp ngày ………… tháng ………… năm ………………
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :

Nay đơn vị chúng tôi làm công văn này kính gửi đến lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quận xx – Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được xác nhận đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.
Lý do:

Đơn vị chúng tôi cam kết sẽ thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị sau thời gian hoạt động, khi đã đủ điều kiện thành lập theo quy định của Bộ Luật Lao động, pháp luật Nhà nước.

Kính mong sớm nhận được sự đồng ý của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận xx – Thành phố Hồ Chí Minh.

Chân thành cảm ơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Nơi nhận:
- Như trên (02 bản)
- Lưu VP./.

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in